प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र

खजुरा, बाँके


आवेदन फारमहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति
1 सूचना अधिकारीसंग सूचना माग गर्ने आवेदन फारम 2077-05-02 View
2 कृषि उद्यमी सहयोग कार्यक्रमका आवेदन फारमहरु 2077-05-02 View
3 कृषि उपज बजार कार्यक्रमका आवेदन फारमहरु 2077-05-02 View
4 कृषक तालिम आवेदन फारम 2077-08-28 View
5 किसान कल सेन्टरका लागि विज्ञ रोष्टर फारम 2077-09-17 View
6 सेवाकालिन तालिम मनोनयन फारम 2078-04-18 View
© 2020 Copyright : कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, खजुरा, बाँके
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.