प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र

खजुरा, बाँके


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 आ.व. २०७८/७९ आधारभूत सेवाकालिन तालिम सहायकस्तर चौथो र पाचौं तहको जेष्ठताक्रम नामावली सम्बन्धी सूचना!! सूचना तथा समाचारहरु 2078-07-07 ABPSTC View
2 प्रशिक्षक रोष्टरमा सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-19 ABPSTC View
3 आ.व. २०७८/७९ पालेघर निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-07 ABPSTC View
4 आ.व. २०७८/७९ दोस्रो पटक प्रकाशित पाले घर निर्माण दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-05-20 ABPSTC View
5 आ.व. २०७८/७९ क्यान्टिन संचालनको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-05-17 ABPSTC View
6 आ.व. २०७८/७९ दोस्रो पटक प्रकाशित क्यान्टिन संचालनको लागि सिलबन्दी दर भाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-05-08 ABPSTC View
7 आ.व. २०७८/७९ करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचनाको नतिजा प्रकाशन !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-05-04 ABPSTC View
8 आ.व. २०७८/७९ पाले घर निर्माण दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-28 ABPSTC View
9 आ.व. २०७८/७९ आधारभूत सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-28 ABPSTC View
10 आ.व. २०७८/७९ मागमा आधारित कृषक तालिम सम्बन्धि सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-26 ABPSTC View
11 आ.व. २०७८/७९ क्यान्टिन संचालनको लागि सिलबन्दी दर भाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-25 ABPSTC View
12 आ.व. २०७८/७९ कृषि फर्म/यन्त्र उपकरण वर्कसप सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-22 ABPSTC View
13 आ.व. २०७८/७९ करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-21 ABPSTC View
14 आ.व. २०७८/७९ सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-11 ABPSTC View
15 आ.व. २०७७/७८ क्याटलग सपिंग विधिबाट बस खरिद सम्बन्धी पुन: सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-25 ABPSTC View
16 आ.व. २०७७/७८ क्याटलग सपिंग विधिबाट बस खरिद सम्बन्धी सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-12 ABPSTC View
17 आ.व. २०७७/७८ कृषि यन्त्र उपकरण खरिदको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-06 ABPSTC View
18 आ.व. २०७७/७८ कृषि यन्त्र उपकरण खरिद गर्ने बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-04 ABPSTC View
19 आ.व. २०७७/७८ अधिकृतस्तर छैठौं आधारभूत सेवाकालिन तालिम स्थगन सम्बन्धि सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-26 ABPSTC View
20 आ.व. २०७७/७८ अधिकृतस्तर छैठौं आधारभूत सेवाकालिन तालिम सहभागी छनौट सम्बन्धि सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-12 ABPSTC View
21 आ. व. २०७७/७८ लिलाम बिक्रीको बोलपत्र आह्वानको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-06 ABPSTC View
22 आ.व. २०७७/७८ अधिकृतस्तर छैठौं आधारभूत सेवाकालिन तालिम सम्बन्धि सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-26 ABPSTC View
23 आ.व. २०७७/७८ मागमा आधारित कृषक तालिमका आवेदक छनौट सम्बन्धि सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-26 ABPSTC View
24 किसान कल सेन्टर सन्चालन सम्बन्धि सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-23 ABPSTC View
25 आ.व. २०७७/७८ कृषि बजार कार्यक्रम सम्बन्धि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-17 ABPSTC View
26 आ.व. २०७७/७८ किसान कल सेन्टरका लागि विषय विज्ञको रोष्टरमा सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-17 ABPSTC View
27 आ.व. २०७७/७८ कृषि बजार कार्यक्रम सम्बन्धि सम्झौता गर्ने आशयको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-10 ABPSTC View
28 आ.व. २०७७/७८ मागमा आधारित कृषक तालिम सम्बन्धि सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-28 ABPSTC View
29 विश्व माटो दिवश, २०२०: सर्जिव माटो, जैविक विविधता संरक्षणको बाटो सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-14 View
30 आ.व. २०७७/७८ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-05 View
31 आ.व. २०७७/७८ मागमा आधारित कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन अनुदान कार्यक्रममा छनौट प्रक्रियामा अगाडी बढेका प्रस्तावनाहरु सम्बन्धि सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-26 View
32 आ.व. २०७७/७८ च्याउ घर मर्मत तथा सुदृढिकरण दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-22 View
33 आ.व. २०७७/७८ कृषि उद्यमी अनुदान सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2077-05-29 View
34 आ.व. २०७७/७८ को सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2077-05-03 View
© 2020 Copyright : कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, खजुरा, बाँके
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.