प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र

खजुरा, बाँके


नीति/ रणनीति
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 ओजेटी परिचालन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यबिधि 2077-08-01 View
2 मागमा आधारित कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यबिधि 2077-08-16 View
3 कृषि उद्यमी अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यबिधि 2077-08-15 View
4 किसान कल सेन्टर संचालन विधि, २०७७ कार्यबिधि 2077-08-09 View
5 भर्चुअल माध्यमबाट तालिम सञ्चालन विधि, २०७८ कार्यबिधि 2078-04-17 View
© 2020 Copyright : कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, खजुरा, बाँके
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.